ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07644001000 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش بلوار ساحل هتل ريان قائم مراجعه نمایید.