در صورت عدم هماهنگي رزرو يک شب مورد تاييد نيست

در صورت عدم هماهنگي قبل رزرو يک شب رزرو فوق مورد تاييد نمي باشد

خريد يك شب بصورت درخواست كتبي از طرف آژانس و تاييد كتبي هتل امكان پذير ميباشد در غير اينصورت تاييد نميباشدسایر اعلانات