در ماههای گرم سال امکان استفاده از بالکن اتاقهای بالکندار نمیباشد
در ماههای گرم سال امکان استفاده از بالکن اتاقهای بالکندار نمیباشدسایر اعلانات