نکات مهم ترانسفر استقبال

جهت انجام ترانسفر ثبت شماره مسافر الزامي ميباشددر غير اين صورت هتل مسئوليتي در قبال ترانسفر نخواهد داشت

در صورت يکي بودن تاريخ رزرو و تاريخ ورود مهمان حتما جهت هماهنگي ترانسفر با داخلي شماره سه هماهنگ گردد در غير اينصورت هتل مسئوليتي در قبال ترانسفر مهمان نخواهد داشت
سایر اعلانات