اقامت بیشتر از 7 شب مورد تایید نمیباشدسایر اعلانات